Utbyte av läkemedel mot epilepsi

Är läkemedel med gabapentin utbytbara med varandra eller inte?

Kommentarer

 • Hej och tack för din fråga!

  Läkemedel med gabapentin används för att behandla epilepsi och vissa typer av smärta (perifer neuropatisk smärta).

  Snävt terapeutisk intervall
  Vid epilepsibehandling är det så kallade terapeutiska intervallet snävt. Det innebär att det är ett litet spann mellan den lägsta och högsta läkemedelshalten i blodet som ger önskad effekt. Det går inte att helt utesluta att två olika läkemedel med samma mängd av samma verksamma ämne ger lite olika halt i blodet när de tas via munnen, som till exempel tabletter eller kapslar. Oftast är den här skillnaden i halt för liten för att märkas, men med ett snävt terapeutiskt intervall kan även jämförelsevis små förändringar av halten i blodet innebära skillnaden mellan god effekt och för liten effekt av behandlingen eller god effekt och biverkningar.

  Av försiktighetsskäl inte utbytbart vid behandling av epilepsi
  För en person med epilepsi skulle bristande effekt kunna innebära att personen riskerar att få ett epileptiskt anfall. För de flesta med epilepsi är det mycket viktigt att upprätthålla total anfallsfrihet av både medicinska och sociala skäl, det kan till exempel handla om att få köra bil eller inte.
  Vi har bedömt att följderna av bristande anfallskontroll kan bli så svåra att utbyte är olämpligt av försiktighetsskäl. Undantaget är läkemedel som har ett gemensamt ursprung och därmed är tillverkade på samma sätt, till exempel duplikat eller parallellimporter.

  Gabapentin som smärtbehandling
  Gabapentin kan även användas för att behandla smärta. Vid smärtbehandling är inte det terapeutiska intervallet snävt, och en eventuell skillnad i plasmakoncentration får då inte samma konsekvenser som vid epilepsibehandling. Därför skulle läkemedlen teoretiskt sett kunna vara utbytbara på indikationen perifer neuropatisk smärta.

  Inte möjligt att skilja på olika diagnoser vid utbyte
  Med dagens utbytessystem är det dock inte möjligt att göra olika utbytbarhetsbedömningar för olika diagnoser. Eftersom läkemedlen inte har bedömts vara utbytbara har vi inte granskat andra faktorer för dessa läkemedel som kan ha betydelse för utbytbarhet, till exempel vad som står i produktinformationen.

  Epilepsiläkemedel är generellt inte utbytbara
  Det finns läkemedel mot epilepsi som innehåller andra verksamma ämnen än gabapentin. Det kan till exempel vara lamotrigin, levetiracetam, karbamazepin eller valproat. Dessa är i regel heller inte utbytbara av försiktighetsskäl, men det finns undantag:
  • Läkemedel med samma ursprung kan vara utbytbara på samma sätt som gabapentinläkemedel (se ovan).
  • Läkemedel som injiceras direkt i blodet kan vara utbytbara. Eftersom de injiceras kommer hela dosen ut i blodbanan och inte ens om det verksamma ämnet har snävt terapeutiskt intervall kan det bli någon skillnad mellan olika läkemedelsprodukter.
  Samma höga kvalitet oavsett utbytbarhet
  Alla godkända läkemedel mot epilepsi uppfyller kraven på god kvalitet, effekt och säkerhet. Det är bara själva utbytet mellan olika läkemedel som av försiktighetsskäl bedömts vara olämpligt.

  Vänliga hälsningar,
  Läkemedelsverket
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.