Tillsyn av distributör angående märkning

Jag jobbar som kommuninspektör och vi har vid tillsyn av en distributör funnit en kosmetisk produkt utan namn och adress till ansvarig person inom EU/EES. Vad kan vi som kommun ställa för krav på korrigerande åtgärder?
(Uppdaterad )

Kommentarer

 • Hej!

  Om Läkemedelsverket eller kommunerna vid tillsyn uppmärksammar bristande kosmetiska produkter så ska vi myndigheter kräva att distributörer vidtar alla lämpliga åtgärder, inklusive
  • korrigerande åtgärder för att bringa produkten i överensstämmelse med kraven
  • tillbakadragande från marknaden eller
  • återkallelse inom en rimlig tidsfrist i förhållande till riskens art.
  Eventuella brister ska meddelas företaget och de ska även ges tillfälle att yttra sig. Företaget ska få minst 10 dagar på sig att yttra sig. I det fall företaget meddelar att de slutar/slutat tillhandahålla den bristande produkten kan tillsynsärendet stängas. Om företaget inte frivilligt slutar tillhandahålla produkten finns det behov av att fatta tvingande beslut (som beslut om saluförbud eller föreläggande).

  Regelverk gällande bristande kosmetiska produkter
  En distributörs skyldighet framgår genom artikel 6 i förordning (EG) nr 1223/2009 om kosmetiska produkter. Där nämns att en distributör ska innan de tillhandahåller en kosmetisk produkt på marknaden kontrollera att bland annat den märkning som anges i artikel 19.1 a finns, det vill säga att namn och adress till den ansvariga personen finns. Den ansvariga personen måste finnas i ett EU/EES-land.

  Det framgår av 2 kap. 34 § första stycket miljötillsynsförordningen (2011:13) att vid tillsyn av kosmetiska produkter enligt miljötillsynsförordningen ska en kommunal nämnd även utföra de uppgifter som enligt artiklarna 24, 25.1, 25.5 första stycket, 26, 27.1 och 27.5 i kosmetikaförordningen 1223/2009 ska skötas av behörig myndighet.

  Med vänlig hälsning
  Läkemedelsverket
  (Uppdaterad )
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.