Hur ska försäljningsstället hantera en reklamation av läkemedel?

Du som verksamhetsutövare ska hantera reklamationer skyndsamt, oavsett om påtalandet anses befogat eller inte. Om kunden lämnar tillbaka det reklamerade läkemedlet så ska du hålla det åtskilt från andra läkemedel och märka upp det så att det tydligt framgår att det är en produkt som är reklamerat.

Du måste rapportera reklamationen till det läkemedelsföretag som har försäljningsgodkännandet för läkemedlet (MAH)
Detta står på förpackningen och i bipacksedeln. Det finns en enkel webbtjänst som är utarbetad av läkemedelsbranschen som kan användas för att göra rapporteringen. Du hittar webbtjänsten reklamation av läkemedel på Läkemedelsindustriföreningens webbplats.

Du ska hantera det reklamerade läkemedlet på det sätt som läkemedelsföretaget anger
Vanligtvis innebär detta att läkemedlet ska skickas till företaget. Om läkemedlet inte skickas till företaget, så ska det destrueras enligt rutin för destruktion av läkemedelsavfall. Du som verksamhetsutövare måste ha skriftliga instruktioner i egenkontrollprogrammet för hur reklamationer ska hanteras i din butik.

Måste alla försäljningsställen ta emot reklamationer?
Ja, alla försäljningsställen är skyldiga att ta emot läkemedel som reklameras (det vill säga vid klagomål som gäller misstanke om fel på ett läkemedel), om det är ett läkemedel som ingår i försäljningsställets sortiment. Detta gäller även om försäljningsstället inte sålt den aktuella läkemedelsförpackningen och även om kunden inte har något kvitto.

Har kunden rätt att kräva ekonomisk ersättning eller ny produkt?
Ekonomisk ersättning till kund är inte något som regleras i lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och faller därmed utanför Läkemedelsverkets tillsynsområde. Eventuell ekonomisk ersättning regleras i Konsumentlagstiftningen.

Kan mitt försäljningsställe hantera reklamationer genom vår centrala organisation?
Ja, det är tillåtet men det måste finnas instruktioner i ditt egenkontrollprogram om hur ditt försäljningsställe ska hantera rutiner kring detta. Det ska till exempel framgå hur informationen om reklamationen ska vidarebefordras till den centrala funktionen, hur den reklamerade produkten ska hanteras och vart den ska skickas.
Läkemedelsverket Rapportera olämpligt innehåll
Inlägget är stängt för ytterligare kommentarer.